Všeobecné Obchodné Podmienky

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV

1.1        Obchodná spoločnosť Trones s.r.o., so sídlom Páričkova 11, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 50 038 613, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 107340/B (ďalej ako „Predávajúci“) je právnickou osobou založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky. Predávajúci nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty.

 

 • Predávajúci je prevádzkovateľom internetovej stránky elektronického obchodu s adresou eshop.trones.sk (ďalej ako „Internetová stránka“).

 

 • Orgánom dohľadu, ktorému činnosť Predávajúceho podlieha, je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava.

 

 • Tovarom sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumejú hnuteľné veci ponúkané Predávajúcim neobmedzenému počtu tretích osôb prostredníctvom Internetovej stránky (ďalej ako „Tovar“).

 

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú vzájomné vzťahy, práva a povinnosti medzi:
 1. Predávajúcim ako podnikateľom podnikajúcim na území Slovenskej republiky na základe živnostenského oprávnenia a
 2. kupujúcim, ktorým môže byť fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba (ďalej ako „Kupujúci“),

vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzavretej medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej spolu ako „Zmluvné strany“), predmetom ktorej je kúpa a predaj Tovaru (ďalej ako „Kúpna zmluva“).

 

 • Kúpnou cenou za Tovar na účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie cena zverejnená na Internetovej stránke pri príslušnom Tovare v čase doručenia úplnej Objednávky Kupujúceho Predávajúcemu, ak nie je v konkrétnom prípade dohodnuté medzi Zmluvnými stranami inak (ďalej ako „Kúpna cena“).

 

 • Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy. Odchylné dojednania Zmluvných strán uvedené priamo v Kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok.

 

 

 1. UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY
  • Návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami je objednávka Kupujúceho uskutočnená vo forme elektronickej pošty odoslanej na adresu Predávajúceho info@trones.sk alebo vo forme vyplneného a odoslaného formulára sprístupneného na Internetovej stránke (ďalej ako „Objednávka“). Kupujúci sa zaväzuje, že v Objednávke uvedie pravdivé, aktuálne a úplné informácie. Pri uskutočnení Objednávky prostredníctvom formulára sprístupneného na Internetovej stránke má Kupujúci pred definitívnym odoslaním Objednávky Predávajúcemu možnosť Objednávku a zadané údaje skontrolovať a prípadne zmeniť.

 

 • Každá Objednávka Kupujúceho musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
 1. identifikačné údaje Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu (názov ulice/verejného priestranstva, súpisné/orientačné číslo, názov obce a PSČ),
 2. identifikačné údaje Kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou – podnikateľom, v rozsahu obchodné meno, miesto podnikania, ako aj identifikačné číslo, DIČ a IČ DPH ak sú pridelené,
 3. identifikačné údaje Predávajúceho, ktorý je právnickou osobou, v rozsahu názov alebo obchodné meno, sídlo, ako aj identifikačné číslo, DIČ a IČ DPH ak je pridelené,
 4. telefónne číslo a adresu elektronickej pošty Kupujúceho,
 5. kód, veľkosť (ak je daná na výber) a množstvo Tovaru,
 6. Kúpnu cenu,
 7. spôsob platby za Tovar,
 8. spôsob a adresu dodania Tovaru,
 9. dátum vystavenia Objednávky,
 10. súhlas Kupujúceho s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a potvrdenie Kupujúceho, že sa s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil pred odoslaním Objednávky,
 11. súhlas Kupujúceho s reklamačným poriadkom Predávajúceho zverejneného na Internetovej stránke a potvrdenie Kupujúceho, že sa s reklamačným poriadkom Predávajúceho dôkladne oboznámil pred odoslaním Objednávky a že bol zo strany Predávajúceho riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie Tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv,
 12. potvrdenie Kupujúceho, že si Predávajúci riadne a včas splnil svoju povinnosť podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon o ochrane spotrebiteľa“),
 13. potvrdenie Kupujúceho, že bol oboznámený s tým, že súčasťou Objednávky je povinnosť zaplatiť Kúpnu cenu,
 14. súhlas Kupujúceho so spracovaním osobných údajov.

 

 • Ak nebude Objednávka obsahovať náležitosti podľa článku 2.2 týchto všeobecných obchodných podmienok pokladá sa za neúplnú a nepredstavuje riadny návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy. Predávajúci je v takomto prípade oprávnený kontaktovať Kupujúceho za účelom odstránenia nedostatkov Objednávky. Okamihom doručenia všetkých údajov, ktorými budú odstránené nedostatky Objednávky Kupujúceho, Predávajúcemu, považuje sa Objednávka za úplnú a predstavuje riadny návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy.

 

 • Po obdržaní Objednávky Predávajúcim bude Kupujúcemu zaslané na adresu jeho elektronickej pošty oznámenie o prijatí Objednávky (ďalej ako „Oznámenie“), ktoré má však len informatívny charakter za účelom upovedomenia Kupujúceho o doručení jeho Objednávky Predávajúcemu. Oznámenie nie je v žiadnom prípade považované za záväzné akceptovanie Objednávky zo strany Predávajúceho.

 

 • Kúpna zmluva je medzi Zmluvnými stranami uzavretá okamihom doručenia akceptácie Objednávky Kupujúceho zo strany Predávajúceho na adresu elektronickej pošty Kupujúceho (ďalej ako „Akceptácia Objednávky“).
 • Každá Akceptácia Objednávky zo strany Predávajúceho musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
 1. číslo Objednávky pridelené Predávajúcim,
 2. kód, veľkosť (ak je daná na výber) a množstvo Tovaru,
 3. Kúpnu cenu,
 4. spôsob platby za Tovar,
 5. bankové spojenie a číslo účtu Predávajúceho,
 6. spôsob a adresu dodania Tovaru.

 

 • Lehota na Akceptáciu Objednávky zo strany Predávajúceho je 10 (desať) kalendárnych dní odo dňa obdržania Objednávky Kupujúceho (ďalej ako „Lehota na Akceptáciu Objednávky“). Dokiaľ nebola Kúpna zmluva medzi Zmluvnými stranami uzavretá, môže Kupujúci Objednávku odvolať, ak toto odvolanie dôjde Predávajúcemu skôr než Predávajúci odoslal Akceptáciu Objednávky. V prípade odvolania Objednávky je Kupujúci povinný Objednávku, ktorú odvoláva, jednoznačne identifikovať tak, aby nevznikli žiadne pochybnosti o tom, ktorú Objednávku Kupujúci odvoláva. V prípade ak Kupujúci neobdrží počas Lehoty na Akceptáciu Objednávky od Predávajúceho Akceptáciu Objednávky, má sa za to, že Predávajúci Objednávku Kupujúceho neprijal a k uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami nedošlo, ak sa Zmluvné strany v konkrétnom prípade nedohodnú inak. Predávajúci nie je povinný Objednávku Kupujúceho akceptovať.

 

 • Predávajúci najneskôr spolu s dodaním Tovaru poskytne Kupujúcemu potvrdenie o uzavretí Kúpnej zmluvy na trvanlivom nosiči, ktorým sa na účely týchto všeobecných obchodných podmienok rozumie prostriedok, ktorý umožňuje Kupujúcemu alebo Predávajúcemu uchovať jemu adresované informácie spôsobom umožňujúcim ich použitie v budúcnosti na časové obdobie zodpovedajúce účelu týchto informácií a ktorý umožňuje nezmenené reprodukovanie uložených informácií, najmä papier, e-mail, USB kľúč, CD, DVD, pamäťová karta, pevný disk počítača (ďalej ako „Trvanlivý nosič“).

 

 

 • ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY
  • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy z dôvodu nedostupnosti Tovaru alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať Tovar Kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo za Kúpnu cenu.

 

 • Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od Kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia Tovaru; lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň tejto lehoty. Kupujúci môže odstúpiť od Kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od Kúpnej zmluvy.

 

 • Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od Kúpnej zmluvy u Predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom Trvanlivom nosiči zaslaním oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy na adresu sídla Predávajúceho. Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorý mu odovzdal Predávajúci.

 

 • Na účely odstúpenia od Kúpnej zmluvy sa Tovar považuje za prevzatý Kupujúcim okamihom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného Tovaru, alebo ak sa
 1. Tovary objednané Kupujúcim v jednej Objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia Tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 2. dodáva Tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 3. Tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

 • Kupujúci nemôže odstúpiť od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej bude:
 1. predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,
 2. predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
 3. predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.

 

 • Predávajúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od Kúpnej zmluvy vrátiť Kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou (ďalej ako „Prijaté platby“), a to spôsobom uvedeným Kupujúcim v oznámení o odstúpení od Kúpnej zmluvy. V prípade ak v oznámení Kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy nebude uvedený spôsob vrátenia Prijatých platieb, Predávajúci vráti Kupujúcemu rovnakým spôsobom aký použil Kupujúci pri svojej platbe. Uvedené sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si Kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý mu bol ponúknutý Predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil Kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný Predávajúcim.

 

 • Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy nie je Predávajúci povinný vrátiť Kupujúcemu Prijaté platby pred tým, ako mu je Tovar doručený alebo kým Kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu, ibaže Predávajúci navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy znáša Kupujúci náklady na vrátenie Tovaru Predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie Tovaru.

 

 • Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy zaslať Tovar spolu so všetkým príslušenstvom späť alebo ho odovzdať Predávajúcemu alebo osobe poverenej Predávajúcim na prevzatie Tovaru. To neplatí, ak Predávajúci navrhne, že si Tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol Tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

 • Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty Tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s Tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti Tovaru. Ak Kupujúci vráti Tovar Predávajúcemu v nepôvodnom prípadne v poškodenom balení, alebo akokoľvek poškodený či opotrebovaný, a to v dôsledku zaobchádzania s Tovarom nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčností Tovaru, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody ktorá tým Predávajúcemu vznikla. V takomto prípade je Predávajúci oprávnený uskutočniť jednostranné započítanie svojej pohľadávky voči Kupujúcemu z titulu náhrady škody proti pohľadávke Kupujúceho voči Predávajúcemu na vrátenie Prijatých platieb.

 

 • Na Kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľom, sa ustanovenia článkov 3.2 až 3.8 nepoužijú.

 

 

 1. KÚPNA CENA A PODMIENKY JEJ SPLATNOSTI
  • Kupujúci sa zaväzuje riadne a včas zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu dohodnutú v Kúpnej zmluve. Všetky poplatky spojené s úhradou Kúpnej ceny znáša Kupujúci. V Kúpnej cene nie sú zahrnuté náklady spojené s dodaním Tovaru Kupujúcemu, ktoré sa Kupujúci zaväzuje zaplatiť za podmienok a spôsobom uvedeným ďalej v týchto všeobecných obchodných podmienkach.

 

 • Kúpnu cenu môže Kupujúci uhradiť Predávajúcemu niektorým z nasledovných spôsobov:
 • platbou v hotovosti k rukám Predávajúceho, ak jej hodnota neprevyšuje 5.000,- €
 • bezhotovostným prevodom alebo vkladom peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu Predávajúceho uvedeného v Akceptácii Objednávky,
 • dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby alebo kuriérske služby (ďalej ako „Dobierka“).

 

 • V prípade úhrady Kúpnej ceny bezhotovostným prevodom alebo vkladom peňažných prostriedkov v prospech bankového účtu Predávajúceho sa považuje Kúpna cena za zaplatenú pripísaním peňažných prostriedkov na bankový účet Predávajúceho uvedený v Akceptácii Objednávky.

 

 • Úhrada Kúpnej ceny Dobierkou je možná len pri dodaní Tovaru na územie Slovenskej republiky a na územie Českej republiky.

 

 • Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu najneskôr do 10 (desiatich) kalendárnych dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy medzi Zmluvnými stranami. Uvedené v predchádzajúcej vete sa nepoužije v prípade úhrady Kúpnej ceny Dobierkou; v takomto prípade zaplatí Kupujúci Kúpnu cenu Predávajúcemu pri prevzatí Tovaru.

 

 • Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu Kúpnu cenu riadne a včas. V prípade ak Kupujúci neuhradí Predávajúcemu celú Kúpnu cenu v lehote podľa článku 4.5 týchto všeobecných obchodných podmienok je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

 • Ak bude na Internetovej stránke pri príslušnom Tovare uvedená Kúpna cena, ktorá vykazuje chyby v písaní (napr. suma vo výške 0,- € alebo Kúpna cena, ktorá sa vzhľadom na charakter a vlastnosti Tovaru javí ako neprimeraná či neobvyklá), táto Kúpna cena nie je pre Zmluvné strany záväzná. V takomto prípade nepredstavuje Objednávka Kupujúceho riadny návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy a Predávajúci je oprávnený kontaktovať Kupujúceho za účelom oznámenia správnej Kúpnej ceny. Okamihom doručenia potvrdenia Kupujúceho, že so správnou Kúpnou cenou súhlasí, Predávajúcemu, považuje sa Objednávka Kupujúceho za úplnú a predstavuje riadny návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy.

 

 • V prípade, ak peňažné plnenie poskytnuté Kupujúcim nestačí na úhradu všetkých záväzkov Kupujúceho voči Predávajúcemu, je splnený ten záväzok Kupujúceho alebo jeho časť, ktorý určí Kupujúci pri plnení. Ak Kupujúci neurčí, ktorý záväzok Predávajúcemu plní, peňažné plnenie Kupujúceho sa použije prednostne na úhradu toho záväzku Kupujúceho alebo jeho časti, ktorého splnenie nie je zabezpečené alebo je najmenej zabezpečené, inak záväzku Kupujúceho najskôr splatného. Ak aplikáciou predchádzajúcich dvoch viet tohto odseku nie je možné určiť, ktorý záväzok alebo jeho časť Kupujúci plní Predávajúcemu, je Predávajúci oprávnený podľa vlastného uváženia určiť záväzok Kupujúceho alebo jeho časť, ktorý bude poskytnutým peňažným plnením Kupujúceho splnený. Pri plnení peňažného záväzku sa započíta platenie Kupujúceho vždy najprv na istinu a až potom na príslušenstvo pohľadávky, ak Kupujúci neurčí inak.

 

 

 1. DODANIE TOVARU
  • Predávajúci sa zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar najneskôr do 4 (štyroch) týždňov odo dňa zaplatenia Kúpnej ceny v celom rozsahu. Uvedené v predchádzajúcej vete sa nepoužije v prípade úhrady Kúpnej ceny Dobierkou; v takomto prípade sa Predávajúci zaväzuje dodať Kupujúcemu Tovar najneskôr do 4 (štyroch) týždňov odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy. Kupujúci je povinný Tovar riadne a včas prevziať. Prevzatie Tovaru je Kupujúci povinný svojím podpisom písomne potvrdiť na dodacom liste. Spolu s Tovarom bude Kupujúcemu doručená aj faktúra s náležitosťami podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

 • V prípade, že Tovar nebude možné dodať Kupujúcemu v lehote uvedenej v článku 5.1 týchto všeobecných obchodných podmienok, Predávajúci o tejto skutočnosti Kupujúceho upovedomí správou zaslanou na adresu elektronickej pošty Kupujúceho spolu s informáciou o predpokladanom termíne dodania tohto Tovaru. Po obdržaní takejto správy je Kupujúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade ak Kupujúci neodstúpi od Kúpnej zmluvy do 5 (piatich) kalendárnych dní odo dňa obdržania správy podľa prvej vety tohto článku, má sa za to, že s náhradným termínom dodania Tovaru súhlasí.

 

 • Na základe voľby Kupujúceho môže byť Tovar Kupujúcemu dodaný jedným z nasledovných spôsobov:
 1. dodanie Tovaru prostredníctvom osôb poskytujúcich kuriérske služby alebo poštové služby na adresu uvedenú Kupujúcim v Kúpnej zmluve ako adresa dodania Tovaru (ďalej ako „Dodanie Tovaru kuriérom“),
 2. osobný odber Tovaru na adrese zverejnenej na Internetovej stránke ako adresa pre osobný odber Tovaru (ďalej ako „Osobný odber Tovaru“).

 

 • Pri Dodaní Tovaru kuriérom je povinnosť Predávajúceho dodať Tovar Kupujúcemu splnená v okamihu odovzdania Tovaru na prepravu prvému dopravcovi. V prípade Dodania Tovaru kuriérom je Kupujúci povinný Tovar riadne a včas od doručovateľa prevziať. Ak Kupujúci poruší svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety je povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10,- € (slovom: desať eur), a to aj keď Kupujúci porušenie povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou nezavinil. V prípade ak pri Dodaní Tovaru kuriérom Kupujúci odmietne Tovar prevziať, alebo márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si Tovaru na pošte, alebo sa Tovar vráti Predávajúcemu s poznámkou, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo inou poznámkou podobného významu, je Predávajúci tiež oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

 • Osobný odber Tovaru nie je možný pri úhrade Kúpnej ceny prostredníctvom Dobierky. V prípade Osobného odberu Tovaru bude zo strany Predávajúceho na adresu elektronickej pošty Kupujúceho zaslaná správa obsahujúca informáciu, že Tovar je pripravený na prevzatie (ďalej ako „Správa o možnosti prevzatia Tovaru“). Pri osobnom odbere Tovaru je povinnosť Predávajúceho dodať Kupujúcemu Tovar splnená v okamihu doručenia Správy o možnosti prevzatia Tovaru.

 

 • Kupujúci je povinný uskutočniť Osobný odber Tovaru do 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa doručenia Správy o možnosti prevzatia Tovaru. Ak Kupujúci poruší svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety je povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 2,- € (slovom: dve eurá) za každý aj začatý deň omeškania, a to aj keď Kupujúci porušenie povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou nezavinil. V prípade ak Kupujúci neuskutoční Osobný odber Tovaru v lehote 7 (siedmich) kalendárnych dní odo dňa doručenia Správy o možnosti prevzatia Tovaru je Predávajúci tiež oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 

 • Pri Osobnom odbere Tovaru vydá Predávajúci Tovar výlučne Kupujúcemu, ak nie je ďalej v týchto všeobecných obchodných podmienkach ustanovené inak. Pri Osobnom odbere Tovaru je Predávajúci oprávnený vyžiadať si od Kupujúceho pred samotným vydaním Tovaru preukaz totožnosti za účelom jeho identifikácie. Kupujúci môže na prevzatie Tovaru splnomocniť tretiu osobu, ktorá je povinná preukázať sa Predávajúcemu pri Osobnom odbere Tovaru písomným plnomocenstvom s úradne osvedčeným podpisom Kupujúceho.

 

 • Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v okamihu dodania Tovaru. Vlastnícke právo k dodávanému Tovaru prechádza na Kupujúceho až zaplatením Kúpnej ceny za dodaný Tovar, nie však skôr, ako dôjde k dodaniu Tovaru. Ak Kupujúci nezaplatí Kúpnu cenu za všetok Tovar dodávaný podľa jednej Kúpnej zmluvy (všetok Tovar uvedený v jednej Predávajúcim akceptovanej Objednávke), vlastnícke právo k všetkému takto dodávanému Tovaru prejde na Kupujúceho až zaplatením celej Kúpnej ceny vyplývajúcej z jednej Kúpnej zmluvy.

 

 • Kupujúci je povinný vykonať prehliadku Tovaru pri jeho prevzatí. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal Tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na Tovare.

 

 

 1. NÁKLADY SPOJENÉ S DODANÍM TOVARU KUPUJÚCEMU
  • Kupujúci sa zaväzuje spolu s Kúpnou cenou uhradiť Predávajúcemu aj náklady spojené s dodaním Tovaru Kupujúcemu, ktorých špecifikácia je uvedená na Internetovej stránke v čase doručenia úplnej Objednávky Kupujúceho Predávajúcemu. V prípade ak v čase doručenia úplnej Objednávky Kupujúceho Predávajúcemu nebude na Internetovej stránke uvedená špecifikácia nákladov spojených s dodaním Tovaru, má sa za to, že tieto sú pre všetky spôsoby dodania Tovaru určené paušálnou sumou 10,- € (slovom: desať eur).

 

 • Náklady spojené s dodaním Tovaru špecifikované v článku 6.1 týchto všeobecných obchodných podmienok sa Kupujúci zaväzuje uhradiť Predávajúcemu riadne a včas.

 

 

 • PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
  • Kupujúci nie je oprávnený uskutočniť jednostranné započítanie žiadnej svojej pohľadávky proti pohľadávke Predávajúceho, ktorú má Predávajúci voči Kupujúcemu. Kupujúci tiež nie je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho oprávnený postúpiť svoje práva a pohľadávky voči Kupujúcemu vyplývajúce z Kúpnej zmluvy na akúkoľvek tretiu osobu.

 

 • Kupujúci sa zaväzuje zdržať sa konania, ktoré by umožnilo alebo malo za cieľ šíriť skreslené, nepravdivé, nepresné, neúplné, zavádzajúce alebo klamlivé informácie o Predávajúcom alebo službách ním poskytovaných či činnostiach ním vykonávaných.

 

 • Uzavretím Kúpnej zmluvy Kupujúci súčasne udeľuje Predávajúcemu svoj súhlas s tým, aby Predávajúci spôsobom a v rozsahu podľa vlastného uváženia informoval Kupujúceho poštou, elektronickou poštou alebo telefonicky (vrátane SMS a MMS) o aktuálnych ponukách svojich produktov, tovarov, obchodov a služieb, a to po dobu 15 rokov odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy. Kupujúci je oprávnený kedykoľvek jednostranne a bezplatne zrušiť prijímanie týchto informácií od Predávajúceho, a to listom alebo elektronickou poštou zaslanými na adresu Predávajúceho.

 

 • Kupujúci je povinný pri používaní Tovaru dodržiavať všeobecne známe pravidlá, pokyny stanovené pre používanie Tovaru v záručnom liste, v návode na použitie alebo etiketách, podmienky používania Tovaru uvedené v Kúpnej zmluve a podmienky, ktoré vyplývajú Kupujúcemu zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

 • Kupujúci je oprávnený využiť služby zákazníckej linky Predávajúceho na telefónnom čísle zverejnenom na Internetovej stránke; cena za hovor sa spravuje cenníkom poskytovateľa telekomunikačných služieb Kupujúceho.

 

 

 • ZMLUVNÉ POKUTY
  • Zmluvné pokuty dojednané Zmluvnými stranami sú splatné okamihom doručenia výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty dotknutej Zmluvnej strane, ktorej konanie malo za následok vznik nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty.

 

 • Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že dohodnuté zmluvné pokuty sú primerané, ich výška bola stanovená na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán v súlade s  dobrými mravmi a tieto sa v zaväzujú v žiadnom prípade nerozporovať.

 

 • Jednotlivé ustanovenia o zmluvných pokutách zostávajú platné a účinné bez ohľadu na platnosť a účinnosť ostatných ustanovení Kúpnej zmluvy. Dojednaniami o zmluvných pokutách, na ktorých zaplatenie sa Zmluvné strany zaviazali nie je dotknutá náhrada škody v celom rozsahu.

 

 

 1. DORUČOVANIE
  • Komunikácia medzi Zmluvnými stranami bude prebiehať predovšetkým prostredníctvom elektronickej pošty na adresy Zmluvných strán uvedené v Kúpnej zmluve, s výnimkou prípadov kedy je výslovne predpísaná alebo dohodnutá písomná forma.

 

 • Podanie odoslané elektronickou poštou sa považuje za riadne doručené druhej Zmluvnej strane v deň jeho odoslania, aj keď si ho adresát neprečítal.

 

 • Podania Zmluvných strán v písomnej forme (ďalej ako „Písomnosti“) budú doručované prostredníctvom pošty ako doporučená listová zásielka na poslednú známu adresu druhej Zmluvnej strany, ktorou je adresa uvedená v záhlaví tejto Zmluvy alebo adresa, ktorú Zmluvná strana preukázateľne písomne oznámi druhej Zmluvnej strane ako svoju adresu doručovania, alebo prostredníctvom kuriérskej služby, alebo osobne oproti podpisu zástupcu príslušnej Zmluvnej strany. Písomnosť sa pokladá za doručenú v deň, kedy adresát potvrdí jej prijatie doručovateľovi. Za deň doručenia Písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú Písomnosť prevziať, alebo v ktorý márne uplynie odberná lehota pre vyzdvihnutie si zásielky na pošte, doručovanej poštou Zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke doručovanej poštou Zmluvnej strane, preukázateľne poštou vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.

 

 

 1. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
  • Na vzťahy neupravené Kúpnou zmluvou a týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. Kúpna zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý nie je podnikateľom, sa spravuje ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Kúpna zmluva uzavretá medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý má postavenie podnikateľa, sa spravuje ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

 • V prípade, ak sa niektoré ustanovenie týchto všeobecných obchodných podmienok ukáže alebo sa neskôr stane neplatným alebo neúčinným alebo neaplikovateľným, nedotýka sa to ostatných ustanovení týchto všeobecných obchodných podmienok, ktoré zostávajú platné a účinné.

 

 • Zmluvné strany sa zaväzujú, že vynaložia (a to aj každý samostatne) všetko úsilie, aby boli prípadné spory vyplývajúce z Kúpnej zmluvy urovnané zmiernou cestou; zaväzujú sa, že budú postupovať tak, aby sporná situácia bola objektívne vysvetlená, a za týmto účelom si poskytnú nutnú súčinnosť.

 

 • Predávajúci je oprávnený domáhať sa uspokojenia svojej splatnej pohľadávky voči Kupujúcemu vyplývajúcej z Kúpnej zmluvy aj prostredníctvom služieb tretej osoby, najmä profesionála v oblasti faktoringu. Náklady spojené s uplatnením pohľadávky, za ktoré sa považujú aj náklady takejto formy domáhania sa uspokojenia pohľadávky sú príslušenstvom pohľadávky a Kupujúci je povinný ich Predávajúcemu uhradiť spolu s príslušnou pohľadávkou.

 

 • Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na Internetovej stránke. Zmluvný vzťah Zmluvných strán založený Kúpnou zmluvou sa spravuje všeobecnými obchodnými podmienkami v znení, v ktorom sú uvedené na Internetovej stránke v čase doručenia úplnej Objednávky Kupujúceho Predávajúcemu.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email