Ochrana Osobných Údajov

1.1        Obchodná spoločnosť Trones s.r.o., so sídlom Páričkova 11, 821 08 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 50 038 613, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 107340/B (ďalej ako „Predávajúci“) je právnickou osobou založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky.

 

 • Predávajúci je prevádzkovateľom internetovej stránky elektronického obchodu s adresou eshop.trones.sk (ďalej ako „Internetová stránka“).

 

 • Tovarom sa rozumejú hnuteľné veci ponúkané Predávajúcim neobmedzenému počtu tretích osôb prostredníctvom Internetovej stránky (ďalej ako „Tovar“).

 

 • Kúpna zmluva znamená kúpnu zmluvu uzavretú medzi
 1. Predávajúcim ako podnikateľom podnikajúcim na území Slovenskej republiky na základe živnostenského oprávnenia a
 2. kupujúcim, ktorým môže byť fyzická osoba, fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba (ďalej ako „Kupujúci“),

predmetom ktorej je kúpa a predaj Tovaru (ďalej ako „Kúpna zmluva“).

 

1.5        Návrhom na uzavretie Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim je objednávka Kupujúceho uskutočnená vo forme elektronickej pošty odoslanej na adresu Predávajúceho info@trones.sk alebo vo forme vyplneného a odoslaného formulára sprístupneného na Internetovej stránke (ďalej ako „Objednávka“).

 

1.6        Kupujúci vyhlasuje a potvrdzuje, že zo strany Predávajúceho ako prevádzkovateľa podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) mu boli pred uzavretím Kúpnej zmluvy poskytnuté:

 1. identifikačné údaje Predávajúceho,
 2. informácie o účeloch spracúvania poskytnutých osobných údajov, ktorými sú:
 • uzavretie Kúpnej zmluvy, plnenie práv a povinností vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy a zo všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Občiansky zákonník“) a vykonávacích predpisov k nemu (právny základ spracúvania osobných údajov), zmeny Kúpnej zmluvy, ukončenie Kúpnej zmluvy,
 • fakturácia, prijímanie a evidencie platieb, evidencia, uplatňovanie, vymáhanie a postupovanie pohľadávok,
 • poskytovanie zákazníckej starostlivosti, vrátane vybavovania sťažností a reklamácií a zodpovedania otázok Kupujúceho,
 • uchovávania a poskytovania osobných údajov orgánom činným v trestnom konaní a iným oprávneným orgánom podľa príslušných ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov,
 • marketing, t.j. ponúkanie alebo propagáciu výrobkov a služieb Predávajúceho, vrátane zasielania informácií a informačných materiálov o usporiadaných akciách, kampaniach, výrobkoch a iných aktivitách realizovaných najmä na podporu predaja,
 1. informácie, že Predávajúci bude spracúvať osobné údaje Kupujúceho v rozsahu:
 • titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, korešpondenčná adresa, dátum narodenia,
 • telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, číslo bankového účtu,
 • údaje o vyúčtovaní dodávok Tovarov podľa Kúpnej zmluvy, údaje o výške neuhradených záväzkov, údaje k spôsobu realizácie úhrad zo strany Kupujúceho (vrátane údaja o čísle bankového účtu), ako aj iné údaje, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením Kúpnej zmluvy,
 1. informácie, že na Internetovej stránke :
 • je zverejňovaný a aktualizovaný zoznam všetkých sprostredkovateľov, ktorí sú oprávnení na základe poverenia Predávajúceho spracúvať osobné údaje Kupujúceho, a to najmä (nie však výlučne) za účelom uzatvárania zmlúv, hromadnej tlače a zasielania písomností, za účelom realizácie zákazníckeho servisu, automatizovaného spracúvania dát, zabezpečenia fakturácie a účtovania,
 • sú zverejnené a aktualizované všetky poskytnuté informácie ako aj ďalšie údaje týkajúce sa spracúvania osobných údajov Kupujúceho, najmä v súvislosti s plnením informačných povinností a ochrany podľa Zákona o ochrane osobných údajov,
 1. informácie, že Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko a adresa v poštovom styku Predávajúceho s Kupujúcim a pre účely evidencie týchto údajov,
 2. informácie, že Predávajúci je oprávnený spracúvať osobné údaje Kupujúceho aj bez jeho súhlasu, pokiaľ tieto už boli zverejnené,
 3. informácie, že osobné údaje poskytnuté Kupujúcim je Predávajúci oprávnený spracúvať aj bez súhlasu Kupujúceho, a to najmä na základe Občianskeho zákonníka, zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z priadnej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov, v tomto rozsahu :
 • titul, meno, priezvisko, adresa trvalého a prechodného pobytu, dátum narodenia, korešpondenčná adresa,
 • telefónne číslo, adresa elektronickej pošty, faxové číslo, číslo bankového účtu,

v opačnom prípade Predávajúci nevie garantovať riadne a včasné plnenie povinností podľa Kúpnej zmluvy a nezodpovedá za prípadné škody, ktoré v dôsledku toho môžu vzniknúť Kupujúcemu,

 1. informácie, že Predávajúci je oprávnený uchovávať poskytnuté osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu až do uplynutia lehoty, v priebehu ktorej je možné právne napadnúť vyúčtovanie poskytnutých dodávok Tovaru, alebo si uplatniť nárok na úhradu za dodávku Tovaru. V prípade začatia reklamácie, mimosúdneho riešenia sporu alebo súdneho konania, ktoré vniknú v súvislosti s plnením práv a povinností podľa Kúpnej zmluvy alebo ktoré sa týkajú Kúpnej zmluvy (napríklad spor o jej neplatnosť), je Predávajúci oprávnený v nevyhnutnom rozsahu uchovávať osobné údaje v potrebnom rozsahu až do právoplatného ukončenia uvedených konaní a do uplynutia lehôt na využitie opravných prostriedkov voči rozhodnutiam vydaných v týchto konaniach,
 2. informácie, že osobné údaje Kupujúceho môžu byť v nevyhnutnom rozsahu poskytnuté tretím osobám, a to najmä (nie však výlučne) za účelom zabezpečenie poštového a platobného styku poskytovateľovi univerzálnej poštovej služby, poskytovateľovi poštových služieb a poskytovateľovi kuriérskych služieb,
 3. informácie, že v súlade s ust. § 32 Zákona o ochrane osobných údajov môže dôjsť k prenosu poskytnutých osobných údajov Kupujúceho do členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 4. informácie o právach Kupujúceho ako dotknutej osoby vyplývajúcich z ust. § 28 Zákona o ochrane osobných údajov, a to najmä (nie však výlučne), že Kupujúci je oprávnený od Predávajúceho vyžadovať :
 • potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod Zákona o ochrane osobných údajov,
 • vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie, vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 • likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu Zákona o ochrane osobných údajov,
 • blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Predávajúci spracúva osobné údaje na základe jeho súhlasu.

 

 • Ochrana osobných Kupujúceho bude technicky a organizačne zabezpečená v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov.

 

1.8        Kupujúci odoslaním Objednávky udeľuje Predávajúcemu ako prevádzkovateľovi v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, korešpondenčná adresa, adresa elektronickej pošty a telefónne číslo na účel marketingu (ďalej ako „Účel“), t.j. na ponúkanie alebo propagáciu Tovarov, výrobkov, produktov a služieb Predávajúceho, vrátane zasielania informácií a informačných materiálov o usporadúvaných akciách, kampaniach, výrobkoch a iných aktivitách realizovaných najmä na podporu predaja (všetko spolu ďalej ako „obchodné oznámenia“), na zasielanie obchodných oznámení na oznámenú poštovú adresu alebo adresu elektronickej pošty (e-mail) Kupujúceho, najmä podľa zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, ako aj na kontaktovanie Kupujúceho prostriedkami elektronickej diaľkovej komunikácie (telefonický kontakt, krátke textové správy – SMS, správy elektronickej pošty) prostredníctvom Kupujúcim poskytnutých kontaktných údajov a na prezentáciu obchodných oznámení aj v tejto forme.

 

Kupujúci ďalej odoslaním Objednávky potvrdzuje, že bol informovaný a súhlasí s tým, že

 • osobné údaje sú spracúvané na vyššie uvedený Účel na základe jeho súhlasu,
 • tento súhlas udeľuje dobrovoľne na dobu 15 rokov odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy,
 • tento súhlas môže byť kedykoľvek zo strany Kupujúceho písomne odvolaný s účinnosťou ku dňu doručenia odvolania tohto súhlasu na adresu sídla Predávajúceho, ak nie je uvedený iný (neskorší) dátum odvolania,
 • Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť bez ohľadu na to, či bol poskytnutý súhlas na spracovanie osobných údajov na vyššie špecifikovaný Účel, avšak v prípade neposkytnutia súhlasu, resp. v prípade následného odvolania udeleného súhlasu pred uplynutím uzatvoreného zmluvného vzťahu Predávajúci nevie garantovať riadne a včasné plnenie povinností vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy, najmä, nie však výlučne, riadne a včasné poskytnutie Služby a nezodpovedá za prípadné škody, ktoré v dôsledku toho môžu vzniknúť,
 • Predávajúci môže pri spracúvaní osobných údajov na vyššie uvedený Účel využívať zmluvných partnerov – sprostredkovateľov, ktorých poveruje spracúvaním osobných údajov, pričom ich zoznam je zverejnený a aktualizovaný na Internetovej stránke,
 • môže dôjsť k prenosu osobných údajov do členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
 • osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám, o ktorých bol Kupujúci informovaný, a že osobné údaje môžu byť sprístupnené označenému okruhu príjemcov, o ktorých bol tiež informovaný.

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email